OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki Umowne (zwane dalej "OWU") są regulowane przez operatora sklepu internetowego:

  • Active Polska S.p. z o.o.
  • Siedziba: 40-142, Katowice, ul. Modelarska 18/2.
  • numer identyfikacji podatkowej: 6343025818
  • numer rejestracyjny spółki: 0001045748
  • kontakt e-mail: witam@activefibershake.com

 

Prawa i obowiązki Usługobiorcy (zwanego dalej "Usługobiorcą") korzystającego z usług e-commerce świadczonych w sklepie internetowym (zwanym dalej "sklepem internetowym") prowadzonym przez Usługodawcę i Usługobiorcę (zwanego dalej "Usługodawcą") określa Regulamin Usługodawcy (zwanego dalej "Usługodawcą").

Akceptacja Regulaminu jest warunkiem korzystania z Usługi dostępnej za pośrednictwem Serwisu, tj. składania zamówień i dokonywania zakupów. Uzyskując dostęp do Usługi, Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że jest związany niniejszymi OWU oraz Polityką Prywatności i Ochrony Danych Usługodawcy (zwaną dalej "Polityką"). Polityka stanowi integralną część niniejszych OWU i będzie interpretowana z uwzględnieniem jej postanowień.

1. Zakres niniejszych OWH, zmiany

Usługodawca jest uprawniony do zmiany niniejszych OWH w całości lub w części w dowolnym czasie. Usługodawca poinformuje odwiedzających lub użytkowników Witryny o ostatniej zmianie OWH za pomocą krótkiej informacji na stronie początkowej. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji, a po opublikowaniu zmiany odwiedzający lub użytkownik Witryny akceptuje i jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu obowiązującego poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.

2. Usługa sklepu internetowego activé

2.1 Warunki korzystania z Usługi

Usługa świadczona za pośrednictwem Witryny jest dostępna wyłącznie dla osób fizycznych w wieku powyżej 18 lat oraz dla legalnie zarejestrowanych osób niebędących osobami fizycznymi.

3 Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem

3.1 Procedura zakupu

Klient może złożyć zamówienie na jeden lub więcej produktów dostępnych w sklepie internetowym za pośrednictwem sklepu internetowego. W ramach zakupu klient podaje swoje dane osobowe, preferowaną metodę dostawy i płatności. Klient może przejrzeć szczegóły zamówienia na ekranie podsumowania przed sfinalizowaniem zamówienia. Klient zostanie następnie powiadomiony o pomyślnym złożeniu zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

Odpowiedzialność za wszelkie problemy z dostawą lub inne problemy oraz wszelkie dodatkowe koszty i/lub szkody wynikające z nieprawidłowych i/lub niedokładnych informacji podanych przez kupującego ponosi wyłącznie kupujący.

Usługodawca nie może jednak, z najwyższą starannością, zawsze śledzić wszelkich zmian danych dotyczących dostawy Usługi dokonanych między momentem zamówienia a momentem dostawy, a zatem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności, opóźnienia lub szkody z tego wynikające.

Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z ujawnienia osobom nieuprawnionym danych osobowych podanych przez użytkownika w sklepie internetowym oraz danych karty kredytowej podanych na platformach bankowych Stripe i Przelewy24 odpowiedzialnych za płatności online.

 3.2 Uzgadnianie i anulowanie zamówień

Po otrzymaniu zamówienia, jeśli dane klienta są niejasne lub ich autentyczność jest wątpliwa, Usługodawca może skontaktować się z użytkownikiem składającym zamówienie na numer telefonu i/lub adres e-mail podany podczas rejestracji w celu uzgodnienia danych.

W przypadku niepowodzenia procedury uzgodnienia danych z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca jest uprawniony do anulowania zamówienia i usunięcia go jednocześnie z powiadomieniem na adres e-mail podany przez zarejestrowanego użytkownika.

3.3 Metody płatności

Użytkownik składający zamówienie uiszcza cenę zamówienia złożonego w ramach Usługi za pośrednictwem interfejsu płatności bankowości internetowej dostępnego za pośrednictwem Witryny kartą kredytową lub gotówką przy odbiorze zamówionej przesyłki. W przypadku odbioru osobistego w punkcie dostawy możliwa jest wyłącznie płatność za pośrednictwem bankowości internetowej.

Opłata za dostawę zostanie wyświetlona użytkownikowi w Witrynie po ostatecznym zatwierdzeniu zamówienia.

Usługodawca prześle Usługobiorcy e-fakturę za pośrednictwem Przelewy24 lub Stripe w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

W przypadku, gdy wartość zamówienia nie została uregulowana kartą kredytową lub gotówką, Usługodawca jest uprawniony do odmowy realizacji lub dostawy złożonego zamówienia do czasu uiszczenia pełnej wartości zamówienia. Klient składający zamówienie może odebrać wszystkie elementy zamówienia za jednym razem lub odmówić odbioru całości zamówienia, jeżeli jest niezadowolony z treści lub któregokolwiek elementu zamówienia, tj. Usługodawca nie wykonuje i nie przyjmuje częściowego wykonania zamówienia.

3.4 Odpowiedzialność za interfejs płatności internetowych

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z awarii interfejsu płatności internetowych dostarczonego przez Bank i dostępnego za pośrednictwem Witryny. W tym zakresie odwiedzający lub użytkownik Witryny powinien skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim Bankiem.

3.5 Cena produktów

Usługodawca oferuje swoje produkty po cenach wskazanych na Stronie Internetowej, które są cenami brutto. Usługodawca jest uprawniony do zmiany tych cen w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że będą one obowiązywać od daty ich publikacji na Stronie Internetowej, ale nie będą miały wpływu na wartość zamówień już ostatecznie zatwierdzonych.

Jeżeli z powodu błędu systemu lub okoliczności zewnętrznej rzeczywista cena nie jest wyświetlana na Stronie Internetowej, w szczególności jeżeli cena jest oczywiście zbyt niska, Dostawca nie jest zobowiązany do sprzedaży przedmiotu (przedmiotów), których dotyczy nieprawidłowa cena, po nieprawidłowej cenie w kontekście złożonego zamówienia, ale może zaoferować realizację zamówienia po prawidłowej cenie, którą użytkownik składający zamówienie może zaakceptować lub odrzucić, utrzymując zamówienie na dodatkowe przedmioty stanowiące część jego zamówienia lub anulując zamówienie w całości.

3.6. Dostawa zamówień do domu

Szczegółowy opis dostawy do domu oraz jej koszt zostanie opublikowany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej i będzie stanowił część niniejszych OWH.

4 Prawa i obowiązki Klienta. Korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z dekretem rządowym 45/2014 (II.26.) w sprawie umów zawieranych na odległość, Klient może odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony towar w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówionego towaru bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów "wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta odebrała towar".

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument nie ponosi żadnych kosztów poza kosztami zwrotu produktu. Usługodawca zwróci Klientowi cenę zakupu niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Klient powinien skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i bez nadużywania tego prawa. W przypadku odstąpienia od umowy, które stanowi nadużycie, Dostawca jest zwolniony z obowiązku odebrania towaru i zwrotu ceny zakupu.

Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu klientowi pełnej ceny zakupu tylko wtedy, gdy produkt zostanie zwrócony nieuszkodzony, nieużywany i w nienaruszonym opakowaniu. Koszty wynikające z uszkodzenia opakowania ponosi kupujący. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towary utracone podczas zwrotu. Brak towaru nie nakłada na Sprzedawcę żadnych zobowiązań.

Koszt zwrotu towaru i dostarczenia towaru zastępczego w przypadku skorzystania z prawa wymiany ponosi Kupujący.

Procedura odstąpienia od umowy:

Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi przesłać nam wyraźne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: hello@activefibershake.pl

Użytkownik skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w terminie, jeśli wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego powyżej.

W ciągu 14 dni zwrócimy całą zapłaconą przez Ciebie kwotę, w tym koszty transportu.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania.

5 Gwarancje dotyczące strony internetowej

Dodatkowe warunki i informacje dotyczące korzystania z Witryny i Usług dostępnych za jej pośrednictwem są określone w Witrynie i stanowią część niniejszych OWU.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Witryny i usług dostępnych w Witrynie.

Usługi, ale nie może zagwarantować jej ciągłego działania i ciągłości Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przestojami technicznymi, przerwami lub złośliwymi aplikacjami lub programami zainstalowanymi przez osoby trzecie niezależne od Usługodawcy. Usługodawca podejmie wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia odwiedzalności i korzystania z Serwisu, jego bezpieczeństwa i niezawodności, ale nadal mogą wystąpić błędy techniczne, których możliwość wystąpienia Usługodawca przyjmuje do wiadomości odwiedzających i użytkowników Serwisu.

6 Prawa autorskie

Cała zawartość Strony Internetowej, w szczególności dane, informacje, obrazy, opisy, teksty, grafika oraz projekt, układ i struktura Strony Internetowej, stanowi wyłączną własność Usługodawcy i jako taka jest chroniona prawem autorskim. Jakiekolwiek korzystanie z nich bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy narusza prawa autorskie Usługodawcy i pociąga za sobą konsekwencje prawne. Linki do Serwisu mogą być zamieszczane na innych platformach. W żadnym wypadku link nie może być umieszczony w taki sposób, aby Witryna lub którakolwiek z jej wewnętrznych stron lub treści była postrzegana jako treść innej witryny.

7 Reklamacje, spory

Użytkownik może składać reklamacje dotyczące produktu lub działalności Usługodawcy na adres hello@activefibershake.pl.

7.1 Sposób składania reklamacji

Usługodawca odpowie na reklamację w ciągu 48 godzin od jej złożenia na powyższe dane kontaktowe, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, i udzieli merytorycznej odpowiedzi na reklamację

7.2 Inne możliwości egzekwowania prawa

Jeśli jakikolwiek spór konsumencki między Użytkownikiem a Usługodawcą nie zostanie rozwiązany w drodze negocjacji z Usługodawcą, Użytkownik ma następujące możliwości egzekwowania prawa:

Złożenie skargi do organów ochrony konsumentów,

Wszczęcie procedury pojednawczej z organem pojednawczym;

wszczęcie postępowania sądowego.

Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków niniejszych OWU w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie Internetowej.

25.08.2023, Gdynia

 

Śledź nas na Instagramie!

Śledź nas na Instagramie, jeśli nie chcesz przegapić najnowszych wiadomości.

 

Koszyk

Zamknij